LinkedIn

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot przez gminy

Category News

Wyjątek od zakazu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przez komunalne jednostki organizacyjne dotyczy sytuacji, w której jednostki te zarządzały budynkami w których ustanowiono odrębną własność lokali przed wejściem w życie ustawy o własności lokali [1]. Stosownie do dyspozycji art. 40 uwl komunalne jednostki organizacyjne sprawujące na podstawie przepisów dotychczasowych zarząd nieruchomościami wspólnymi były obowiązane w dalszym ciągu sprawować zarząd tymi nieruchomościami. Zgodnie z art. 40 ust. 2 uwl do czasu uregulowania tych spraw przez właścicieli, do zarządu nieruchomościami wspólnymi stosuje się odpowiednio przepisy uwl dotyczące zarządu zleconego przez właścicieli osobie fizycznej lub prawnej. Na podstawie przepisów uwl właściciele mogą wybrać nowego zarządcę w każdym czasie. Z kolei możliwości uwolnienia się od obligatoryjnego zarządu przez komunalne jednostki organizacyjne upatrywać można w art. 26 ust. 2 uwl zgodnie z którym, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat. (...)

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) zwana dalej także „uwl”;

Zobacz także: