LinkedIn

Wpływ nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kolejne decyzje w procesie inwestycyjnym. Artykuł Magdaleny Wilczyńskiej

Category Publikacje

"W toku procesu inwestycyjnego inwestor musi uzyskać wiele decyzji administracyjnych. W zależności od charakteru inwestycji konieczna może być decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzje te poprzedzają pozwolenie na budowę i wiążą organ administracji architektoniczno-budowlanej przy jego wydawaniu. Po zakończeniu robót, co do zasady konieczne jest również pozwolenie na użytkowanie. W procesie inwestycyjnym mamy zatem „łańcuszek” decyzji, które są od siebie zależne. Może zdarzyć się sytuacja, w której jedna z decyzji zostanie wydana z rażącym naruszeniem prawa, uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności. Przy czym, może to nastąpić na różnym etapie procesu inwestycyjnego – zarówno w trakcie prowadzenia robót w oparciu o ostateczne pozwolenie na budowę, jak również po ich zakończeniu, a nawet po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Jaki wpływ na pozostałe decyzje będzie miało zatem stwierdzenie nieważności jednej z nich?"

Na to pytanie odpowiada apl. adw. Magdalena Wilczyńska w swoim najnowszym artykule opublikowanym w kwartalniku "Prawo Budowlane"

Zobacz także: