LinkedIn

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnia skargę Gminy – klienta Kancelarii

Category Sukcesy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę Gminy, reprezentowanej przez naszą Kancelarię, która zakwestionowała decyzję Zarządu Województwa o zwrocie dofinansowania w kwocie ponad 570.000 zł wraz z odsetkami.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wydatkowania – w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych – dofinansowania przyznanego Gminie ze środków unijnych. Instytucja audytowa uznała, że postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określały warunki udziału w postępowaniu w sposób ,,nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem zamówienia oraz niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców”. Powyższe zastrzeżenia zostały następnie podtrzymane przez Organ (Zarząd Województwa) w decyzji, od której Gmina reprezentowana przez naszą Kancelarię, wywiodła skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, podzielił naszą argumentację wskazującą na prawidłowość ustanowienia kontestowanych warunków udziału w postępowaniu, stwierdzając ponadto, iż Organ dokonał uchybień w toku postępowania administracyjnego, co uzasadnia uchylenie decyzji w całości.

Klient (Gmina) w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi był reprezentowany przez r. pr. Krzysztofa Drapińskiego, którego wspierali: Konrad Różowicz, Szef Działu Zamówień Publicznych, współodpowiedzialny za przygotowanie strategii procesowej oraz apl. rad. Zuzanna Lecyk służąca w sprawie nieocenioną pomocą.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zobacz także: