LinkedIn

Ważne reformy, specjalne podejście

Category News

"Pod koniec sierpnia do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 1699).  Projekt ten zakłada wprowadzenie szeregu zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustrojowego prawa samorządowego, dokonując modyfikacji istniejących już mechanizmów, jak i wprowadzając nowe.

Wielość reformatorów

Jednocześnie prezydencki projekt ustawy nie wyczerpuje w pełni materii spraw wymagających ingerencji ustawodawcy. Świadczy o tym najlepiej równolegle przygotowywany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (w czerwcu Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do projektu ustawy, który nadal opracowywany jest w ministerstwie). Zakresy obu tych projektów zdają się ze sobą krzyżować, w wielu miejscach odnosząc się do różnych fragmentów tych samych instytucji prawnych. Przykładem w tym zakresie mogą być chociażby propozycje nowelizacji przepisów dotyczących związków międzygminnych.

Jednocześnie w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o powiecie metropolitalnym, który stanowić na panaceum na sygnalizowane od lat trudności we współpracy jednostek samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. Na marginesie głównego nurtu dyskusji o reformie ustroju samorządu terytorialnego trwają pomniejsze prace parlamentarne dotyczące pojedynczych zagadnień, jak chociażby rad senioralnych, które mają być wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym.

Powyższa mnogość pomysłów reformatorskich w zakresie ustrojowego prawa samorządowego wpisuje się w nieustającą „reformę samorządu terytorialnego", która nieprzerwanie trwa od 23 lat. Ustawa o samorządzie gminnym (pierwotnie ustawa o samorządzie terytorialnym) była dotychczas nowelizowana 57 razy! Wielokrotnie poddawano nowelizacji także inne ustawy regulujące funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów komunalnych. Nie sposób przy tym zliczyć projektów nowelizacji, które na przestrzeni lat nie zostały przyjęte przez parlament.[...]".

Artykuł opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 29 października 2013 r., jak również na stronie www.prawo.rp.pl

Zobacz także: