LinkedIn

Walka z hałasem przemysłowym

Category News
W walce z tego rodzaju hałasem skutecznym narzędziem mogą się okazać decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu kierowane do podmiotów emitujących hałas, wydawane przez starostów w postępowaniu z zakresu ochrony środowiska na podstawie art. 115a ust. 1 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) [zwanej dalej także „Poś”]. W miastach na prawach powiatu organem właściwym do ich wydawania jest prezydenta miasta. Wydawane są one w przypadku przekraczania dopuszczalnych norm hałasu poza zakładem przemysłowym, lecz w wyniku działalności tego zakładu np. w sytuacji, gdy hałas na osiedlu mieszkaniowym jest skutkiem działalności sąsiadującego z osiedlem zakładu i przekracza on dopuszczalne normy. W tym miejscu wskazać można, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r., Nr 120, poz. 826) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalny poziom hałasu emitowany m.in. przez zakłady przemysłowe wynosi 55 decybeli w ciągu dnia i 45 decybeli w nocy.
Zobacz także: