LinkedIn

SUKCES: Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. Kancelaria obroniła decyzję Zamawiającego o zatrzymaniu wadium Wykonawcy

Category Sukcesy

Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w całości apelację Wykonawcy, który żądał od Zamawiającego, reprezentowanego przez naszą Kancelarię, zwrotu zatrzymanego wadium.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego w oparciu o przepisy dawnego Prawa zamówień publicznych, Zamawiający korzystający z doradztwa Kancelarii, zatrzymał wadium Wykonawcy, z uwagi na nieprzedłożenie przez niego wymaganych dokumentów, czego bezpośrednim skutkiem był brak możliwości wybrania oferty przez niego złożonej.

Nie godząc się z ww. czynnością, Wykonawca wpierw wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu, a po jego oddaleniu wywiódł apelację do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, która także została oddalona.

Sądy obu instancji podzieliły argumentację Zamawiającego, reprezentowanego przez Kancelarię, dotyczącą zasadności czynności zatrzymania wadium.

Pomimo zatem wydania przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 27/17, zgodnie z którą:

,,Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.”

- kwestia zatrzymania wadium dalej rodzi wątpliwości, które udało się konsekwentnie rozwiać w obydwu instancjach.

Klient w postępowaniu przed obydwoma Sądami był reprezentowany przez r. pr. Piotra Kołodziejczaka oraz r. pr. Krzysztofa Drapińskiego. Poprzedzające proces postępowanie przetargowe było od początku koordynowane przez Konrada Różowicza, Szefa Działu Zamówień Publicznych, który pomagał ww. radcom prawnym w przygotowaniu strategii procesowej.

Zobacz także: