LinkedIn

Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

Zapewnienie przez gminę obsługi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozostających w lokalnym systemie odbierania odpadów musi nastąpić poprzez udzielenie zamówienia publicznego. Odmiennie niż względem nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego musi nastąpić po przeprowadzeniu przetargu.

Zastosowanie innego trybu, w świetle literalnego brzmienia art. 6c ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), jawi się jako niedopuszczalne, również w sytuacjach awaryjnych i atypowych.

Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł Konrada Różowicza w lipcowym Przeglądzie Komunalnym.

Zachęcamy do lektury!

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: