LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w czasopiśmie Nowa Energia

Category Publikacje

Prawie 10 lat temu — 1 lipca 2011 r. — parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zapoczątkowała tzw. rewolucję śmieciową. Rewolucja ta trwa po dzień obecny. Wśród ambitnych założeń zapoczątkowanej wówczas reformy gminnych systemów odpadowych wskazano wówczas „zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyclingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów“.

Artykuł Pana Macieja Kiełbusa dostępny jest w najnowszym wydaniu czasopisma Nowa Energia nr 1/2021.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: