LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Piśmie Wspólnota nr 14/2020

Category Publikacje
"Udzielenie zamówienia in-house, spełniającego wymogi ustanowione w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE, co do zasady będzie zgodne nie tylko z prawem zamówień publicznych, lecz również prawem ochrony uczciwej konkurencji. Wyjątkiem będą sytuacje, w których zamówienie wewnętrzne narusza reguły prawa unijnego, w tym traktatowe: równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności oraz przejrzystości. Analizujemy najnowsze opinie i orzecznictwo w tej sprawie."
 
Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w Pismo Wspólnota nr 14/2020.
Zobacz także: