LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Monitorze Zamówień Publicznych z dn. 9 marca 2023 r.

Category Publikacje

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2019 r. nakładają na wykonawcę obowiązek złożenia przedmiotowych środków dowodowych do terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Regułą przyjętą w art. 107 ust. 1 ustawy Pzp odstąpiono od znanej w końcowym okresie obowiązywania ustawy z 2004 r. procedury, zgodnie z którą wskazana kategoria oświadczeń i dokumentów składana była – tak jak podmiotowe środki dowodowe – na wezwanie skierowane przez zamawiającego do wykonawcy. Przepisami obowiązującej ustawy uregulowano również procedurę sanacyjną, która może znaleźć zastosowanie względem przedmiotowych środków dowodowych.

Zachęcamy do lektury całego artykułu Konrada Różowicza opublikowanego w Monitorze Zamówień Publicznych.

Zobacz także: