LinkedIn

Praca na zwolnieniu lekarskim a utrata prawa do zasiłku chorobowego

Category News

"Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25 lutego 2014 roku po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej w sprawie o sygn. akt SK 18/13. [...]".

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY MAJ 2014

 

Zobacz także: