LinkedIn

POWOŁANIE PROF. UAM DR HAB. KRYSTIANA M. ZIEMSKIEGO NA CZŁONKA RADY NAUKOWEJ

Category News
Agencja WAZE Sp. z o.o. została powołana Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu 2009 roku i realizuje zadania własne Samorządu w zakresie m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. Spółka powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia dla Europy II (IEE) będący jednym z elementów Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). „Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020” jest dokumentem opracowywanym przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o.
Podstawę prawną opracowania dokumentu „Strategia wzrostu…” stanowią postanowienia Art. 11. w powiązaniu z Art.14 Ustawy o samorządzie województwa, umowa o dotację podpisana w czerwcu 2009r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Komisją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji w Brukseli oraz postawienia Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z września 2009 w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki prawa handlowego pod firmą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
Uchwałą Zarządu WAZE Sp. z o.o. z grudnia 2010 roku powołana została Rada Naukowa ds. Strategii, której członkowie stanowią zespół konsultacyjno-opiniodawczy przygotowywanego dokumentu. W skład Rady weszli reprezentanci wyższych poznańskich uczelni, mający doświadczenie w zakresie tworzenia tego typu dokumentów.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego zaakceptował zaproponowany skład Rady Naukowej, której jednym z członków jest prof. dr hab. Krystian Ziemski z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM w Poznaniu, uznany autorytet w zakresie prawa energetycznego.
Zobacz także: