LinkedIn

Pierwszeństwo nabycia a pierwokup

Category News
Instytucja prawa pierwokupu została uregulowana w art. 569 –602 kodeksu cywilnego. W uproszczeniu prawo to sprowadza się do zasady, że jeśli z ustawy lub czynności prawnej wynika, że określonemu podmiotowi przysługuje prawo pierwokupu rzeczy (np. nieruchomości), jej właściciel może zawrzeć jedynie warunkową umowę sprzedaży tej nieruchomości, pod warunkiem nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu. Co istotne, jeśli uprawniony skorzysta z prawa pierwokupu, dochodzi do swoistego wejścia uprawnionego w miejsce kontrahenta z umowy warunkowej na warunkach określonych w tej umowie. Innymi słowy prawo pierwokupu to nic innego, jak zastrzeżenie dla jednej ze stron (uprawnionego do pierwokupu) pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona (zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu) sprzedała rzecz osobie trzeciej. [...] Dalej w załączniku pdf.
Zobacz także: