LinkedIn

Zamówienia publiczne

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

  • przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dla danego postępowania lub opracowaniu jej wzorów do wielorazowego użytku, z uwzględnień wymogów dyrektywy 2014/24/UE,
  • przygotowaniu wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • doradztwie prawnym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
  • ocenie pod względem prawnym przygotowanej dokumentacji przetargowej, w tym wytycznych dotyczących uzupełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”),
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących trwających i zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie dopuszczalności zmiany umowy,
  • ocenie możliwości powierzenia realizacji zadań spółkom komunalnym w trybie „in house”,
  • doradztwie prawnym przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia wspólnego przez kilka podmiotów komunalnych oraz przez tzw. centralnych zamawiających,
  • reprezentacji zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
  • reprezentacji zamawiających w sporach z wykonawcami,
  • opracowywaniu lub opiniowaniu regulaminów udzielania zamówień publicznych

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie