LinkedIn

II edycja – reforma gospodarki odpadami w wykładni instytucji odwoławczych, kontroli i nadzoru

Category News
Maciej podsumował dyskusję na temat znowelizowanej ustawy o ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Seminarium było zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu.
Zobacz także: