LinkedIn

dr Anna Kudra-Ostrowska (Ph.D)

Consultant | lawyer
dr Anna Kudra-Ostrowska (Ph.D)
Profession: lawyer
Language: English
Phone: 61 866 26 28
Profile on LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Doktor nauk prawnych łącząca wiedzę teoretyczną z praktyką stosowania prawa. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w sferze optymalizacji realizacji zadań publicznych (współpraca międzygminna, zmiany terytorialne, reorganizacje w sferze gospodarki komunalnej). Zajmuje się również aktywnie świadczeniem wsparcia prawnego dla podmiotów prywatnych w sprawach dotyczących realizacji procesów inwestycyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu).
  • W codziennej praktyce doradza przede wszystkim w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Świadczy również pomoc prawną w obszarze pozaprocesowym wspierając klientów w określaniu uwarunkowań i ryzyk realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Z uwagi na łączenie praktyki zawodowej z pasją naukową odnajduje się doskonale w projektach eksperckich m.in. przy formułowaniu opinii na temat projektów aktów normatywnych w procesach legislacyjnych.
  • Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas konferencji naukowych i szkoleń. Jest autorką licznych publikacji w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. „Samorząd Terytorialny” i „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”) oraz artykułów w prasie popularnonaukowej i branżowej. W latach 2013-2016 pełniła funkcję doradcy prawnego Związku Miast Polskich w projekcie predefiniowanym NOR-2 poświęconym współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Na co dzień dzieli się swoją refleksją na temat praktyki stosowania prawa na portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl.
  • Jest absolwentką studiów na kierunku prawo oraz na kierunku administracja. W 2021 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.