LinkedIn

Czy sposób określenia przesłanek nieważności w art. 457 ust. 1 pzp realnie ogranicza możliwość zastosowania tego przepisu w praktyce?

Category Publikacje

"Regulację art. 457 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych odróżnia od przepisu art. 146 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przede wszystkim to, że aktualnie obowiązująca ustawa nie pozwala Prezesowi UZP wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (tak brzmiał art. 146 ust. 6 pzp z 2004 r.)."

Więcej na ten temat w opinii Konrada Różowicza opublikowanej na łamach miesięcznika "Przetargi Publiczne"

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: