Prawo zamówień publicznych

Uwzględniając ciągły rozwój rynku dostaw i usług świadczonych na rzecz tzw. sektora publicznego, w tym na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków programów pomocowych Unii Europejskiej, w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. działa zespół prawników zajmujących się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie zawierania, wykonywania, modyfikowania oraz oceny innych zagadnień prawnych dotyczących umów podlegających reżimowi ustawy – Prawo zamówień publicznych. Prawnicy tego zespołu posiadają bogate doświadczenie w szczególności w następujących obszarach związanych z przedmiotową problematyką:

  • doradztwa prawnego przy ocenie ryzyk związanych z udziałem w określonych postępowaniach przetargowych (ocena postanowień SIWZ oraz kontraktów na etapie tak przed zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego, jak i w toku ich wykonywania),
  • pomocy prawnej przy formułowaniu szczegółowych wniosków o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ oraz wszelkiej korespondencji z Zamawiającym,
  • sporządzania środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz reprezentacji Zamawiających, jak również Wykonawców, w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
  • opiniowania możliwości: udzielania w określonych stanach faktycznych zamówień w trybach niekonkurencyjnych (w tym problematyka zamówień dodatkowych lub uzupełniających) oraz modyfikacji postanowień umów w sprawach zamówień publicznych,
  • opiniowania możliwości powierzenia wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego spółkom komunalnym z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych (problematyka tzw. zamówień in house),
  • opiniowania konieczności stosowania regulacji ustawy – Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień przez podmioty z udziałem kapitałowym jednostek sektora finansów publicznych,
  • opiniowania zakresu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej,
  • wsparcia Mandantów Kancelarii w renegocjacjaci umów w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającymi albo Wykonawcami.