Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje

Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.

Przedmiotem rozważań w artykule są rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalającej przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. W opracowaniu autor przedstawia ramy podmiotowe i przedmiotowe zastosowania tych rozwiązań. Jednocześnie ukazuje zagrożenia mogące się z tym wiązać, wynikające z błędów ustawodawcy, jak również przedstawia propozycje ich naprawienia.

Kolejna śmieciowa rewolucja? Czego należy się spodziewać po nowych planach gospodarki odpadami

Podejmowane i zapowiadane w tym roku przez Ministerstwo Środowiska oraz inne organy administracji publicznej działania zwiastują dalsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Może to oznaczać kolejny etap rewolucji śmieciowej.

Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni

Zieleń, której głównym składnikiem są drzewa i krzewy, jest jednym ze składników środowiska przyrodniczego, z którym praktycznie każdy z nas ma styczność, nawet go specjalnie nie zauważając. Jego praktyczna wartość jest trudna do przecenienia z uwagi na pozytywne oddziaływanie na sferę zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też mimo powszechności zieleni w celu zagwarantowania trwałości jej występowania musi być ona skutecznie chroniona.

Charakter odpowiedzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa wchodzącą w skład m.in. materialnego prawa administracyjnego. Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu instytucji prawnych tej dziedziny prawa odgrywają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako: p.o.ś.). Przepisy p.o.ś. zawierają szereg norm prawnych (sankcjonujących) określających negatywne konsekwencje dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków (naruszających je) określonych w innych normach (sankcjonowanych). Co ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, ze stosowaniem sankcji prawnych ściśle powiązane jest pojęcie odpowiedzialności prawnej. P.o.ś. przewiduje trzy reżimy odpowiedzialności prawnej za negatywne oddziaływania za środowisko: odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność karną i – najbardziej nas interesującą z punktu widzenia niniejszej pracy – odpowiedzialność administracyjną.

„Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych”

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawowych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form współdziałania. Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademiccy mający duże doświadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystępnej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzyści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyznaczanie nowych przystanków komunikacyjnych lub dworców przez gminę

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem.

In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych?

Jak uregulować działanie jednostek pomocniczych

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym, odnoszące się do jednostek pomocniczych, są na tyle ogólne, że ich stosowanie w praktyce budzi wiele wątpliwości organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia wydawane w tych sprawach bywają rozbieżne.

Przeciąganie odpadowej liny

Dyskusja na temat projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, kolejny raz dowodzi znaczących rozbieżności stanowisk poszczególnych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwały w sprawie herbu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uwagi poczynione w niniejszym artykule wskazują na trudności, które mogą pojawić się w procedurze ustanawiania bądź zmiany herbu gminy. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zamierzając podjąć działania w tym zakresie, powinny uwzględnić ewentualne spory prawne.

Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.

Przedmiotem rozważań w artykule są rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalającej przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. W opracowaniu autor przedstawia ramy podmiotowe i przedmiotowe zastosowania tych rozwiązań. Jednocześnie ukazuje zagrożenia mogące się z tym wiązać, wynikające z błędów ustawodawcy, jak również przedstawia propozycje ich naprawienia.

Kolejna śmieciowa rewolucja? Czego należy się spodziewać po nowych planach gospodarki odpadami

Podejmowane i zapowiadane w tym roku przez Ministerstwo Środowiska oraz inne organy administracji publicznej działania zwiastują dalsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Może to oznaczać kolejny etap rewolucji śmieciowej.

Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni

Zieleń, której głównym składnikiem są drzewa i krzewy, jest jednym ze składników środowiska przyrodniczego, z którym praktycznie każdy z nas ma styczność, nawet go specjalnie nie zauważając. Jego praktyczna wartość jest trudna do przecenienia z uwagi na pozytywne oddziaływanie na sferę zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też mimo powszechności zieleni w celu zagwarantowania trwałości jej występowania musi być ona skutecznie chroniona.

Charakter odpowiedzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa wchodzącą w skład m.in. materialnego prawa administracyjnego. Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu instytucji prawnych tej dziedziny prawa odgrywają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako: p.o.ś.). Przepisy p.o.ś. zawierają szereg norm prawnych (sankcjonujących) określających negatywne konsekwencje dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków (naruszających je) określonych w innych normach (sankcjonowanych). Co ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, ze stosowaniem sankcji prawnych ściśle powiązane jest pojęcie odpowiedzialności prawnej. P.o.ś. przewiduje trzy reżimy odpowiedzialności prawnej za negatywne oddziaływania za środowisko: odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność karną i – najbardziej nas interesującą z punktu widzenia niniejszej pracy – odpowiedzialność administracyjną.

„Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych”

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawowych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form współdziałania. Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademiccy mający duże doświadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystępnej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzyści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyznaczanie nowych przystanków komunikacyjnych lub dworców przez gminę

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem.

In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych?

Jak uregulować działanie jednostek pomocniczych

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym, odnoszące się do jednostek pomocniczych, są na tyle ogólne, że ich stosowanie w praktyce budzi wiele wątpliwości organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia wydawane w tych sprawach bywają rozbieżne.

Przeciąganie odpadowej liny

Dyskusja na temat projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, kolejny raz dowodzi znaczących rozbieżności stanowisk poszczególnych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwały w sprawie herbu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uwagi poczynione w niniejszym artykule wskazują na trudności, które mogą pojawić się w procedurze ustanawiania bądź zmiany herbu gminy. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zamierzając podjąć działania w tym zakresie, powinny uwzględnić ewentualne spory prawne.