Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje

Kodeks etyki w urzędzie gminy

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zasady współpracy

Gmina wspiera inwestycję

Realizacja na terenie gminy inwestycji w postaci biogazowni przynosi wspólnocie samorządowej wiele korzyści. Warto zatem przypomnieć o istnieniu pewnych zachęt natury finansowej, które gmina możne potencjalnym inwestorom zaoferować. Instrumenty, którymi w omawianym zakresie dysponuje gmina, sprowadzają się do możliwości objęcia gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięć w zakresie wytwarzania biogazu preferencjami w podatku od nieruchomości. Tę problematykę uregulowano przede wszystkim w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.).

Inwestycje pomocnicze dla biogazowni a VAT

Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Przepisy dotyczące świadectw pochodzenia biogazu rolniczego mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Ich wprowadzenie ma z założenia przyczynić się do zwiększenia rentowności działalności w zakresie biogazowni.

Czy budowa biogazowni jest inwestycją celu publicznego?

Pod pojęciem „inwestycji celu publicznego" kryją się działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

Biogazownie - długa droga od pomysłu do realizacji

Kodeks etyki w urzędzie gminy

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zasady współpracy

Gmina wspiera inwestycję

Realizacja na terenie gminy inwestycji w postaci biogazowni przynosi wspólnocie samorządowej wiele korzyści. Warto zatem przypomnieć o istnieniu pewnych zachęt natury finansowej, które gmina możne potencjalnym inwestorom zaoferować. Instrumenty, którymi w omawianym zakresie dysponuje gmina, sprowadzają się do możliwości objęcia gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięć w zakresie wytwarzania biogazu preferencjami w podatku od nieruchomości. Tę problematykę uregulowano przede wszystkim w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.).

Inwestycje pomocnicze dla biogazowni a VAT

Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Przepisy dotyczące świadectw pochodzenia biogazu rolniczego mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Ich wprowadzenie ma z założenia przyczynić się do zwiększenia rentowności działalności w zakresie biogazowni.

Czy budowa biogazowni jest inwestycją celu publicznego?

Pod pojęciem „inwestycji celu publicznego" kryją się działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

Biogazownie - długa droga od pomysłu do realizacji