Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - październik 2016

Charakter odpowiedzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa wchodzącą w skład m.in. materialnego prawa administracyjnego. Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu instytucji prawnych tej dziedziny prawa odgrywają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako: p.o.ś.). Przepisy p.o.ś. zawierają szereg norm prawnych (sankcjonujących) określających negatywne konsekwencje dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków (naruszających je) określonych w innych normach (sankcjonowanych). Co ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, ze stosowaniem sankcji prawnych ściśle powiązane jest pojęcie odpowiedzialności prawnej. P.o.ś. przewiduje trzy reżimy odpowiedzialności prawnej za negatywne oddziaływania za środowisko: odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność karną i – najbardziej nas interesującą z punktu widzenia niniejszej pracy – odpowiedzialność administracyjną.

„Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych”

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawowych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form współdziałania. Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademiccy mający duże doświadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystępnej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzyści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyznaczanie nowych przystanków komunikacyjnych lub dworców przez gminę

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem.

In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych?

Jak uregulować działanie jednostek pomocniczych

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym, odnoszące się do jednostek pomocniczych, są na tyle ogólne, że ich stosowanie w praktyce budzi wiele wątpliwości organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia wydawane w tych sprawach bywają rozbieżne.

Charakter odpowiedzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa wchodzącą w skład m.in. materialnego prawa administracyjnego. Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu instytucji prawnych tej dziedziny prawa odgrywają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako: p.o.ś.). Przepisy p.o.ś. zawierają szereg norm prawnych (sankcjonujących) określających negatywne konsekwencje dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków (naruszających je) określonych w innych normach (sankcjonowanych). Co ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, ze stosowaniem sankcji prawnych ściśle powiązane jest pojęcie odpowiedzialności prawnej. P.o.ś. przewiduje trzy reżimy odpowiedzialności prawnej za negatywne oddziaływania za środowisko: odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność karną i – najbardziej nas interesującą z punktu widzenia niniejszej pracy – odpowiedzialność administracyjną.

„Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych”

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawowych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form współdziałania. Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademiccy mający duże doświadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystępnej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzyści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyznaczanie nowych przystanków komunikacyjnych lub dworców przez gminę

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem.

In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych?

Jak uregulować działanie jednostek pomocniczych

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym, odnoszące się do jednostek pomocniczych, są na tyle ogólne, że ich stosowanie w praktyce budzi wiele wątpliwości organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia wydawane w tych sprawach bywają rozbieżne.