Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - kwiecień 2016

Artykuł Anny Kudry i Mateusza Karciarza w książce pt. „O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia”

Artykuł pt. „Niedofinansowanie zadań zleconych w świetle wyzwań reformy samorządowej” autorstwa Anny Kudry i Mateusza Karciarza opublikowany został w książce pt. „O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia” pod redakcją Adriana Łagi

Przesłanki skargi na WPGO i uchwałę wykonawczą

Nasilającą się walkę rynkową pomiędzy poszczególnymi instalacjami o strumień odpadów komunalnych widać m.in. we wzrastającej liczbie skarg do sądów administracyjnych na wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) oraz uchwały wykonawcze.

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu związku międzygminnego?

Wykorzystywane przez gminy w coraz szerszym zakresie form wspólnego realizowania zadań, zwłaszcza drogą tworzenia związków międzygminnych, ujawnia szereg wątpliwości prawnych. Jedną z nich jest określenie podmiotów właściwych w zakresie ustalania wysokości świadczeń pieniężnych dla osób wchodzących w skład organów związku międzygminnego.

Glosa dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

Glosa autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”.

Śmietniki na pasie drogowym

Zdarza się, że jedyną możliwością udostępnienia pojemników firmie odbierającej odpady komunalne jest ich wystawienie przed nieruchomość, na pas drogowy. Czy wystawiając pojemnik na drogę zarządca łamie prawo?

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zasada gwarancji trwałości stosunku radcy prawnego, polegająca na konieczności uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, odnosi się do każdego stosunku pracy, bez względu na to, czy został nawiązany na podstawie umowy o pracę, czy też powołania, wyboru lub mianowania.

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych

Wielokrotnie nowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach coraz częściej stają się przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, które oceniają zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez rady gmin lub zgromadzenia związków międzygminnych. Dotyczy to m.in. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Artykuł Anny Kudry i Mateusza Karciarza w książce pt. „O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia”

Artykuł pt. „Niedofinansowanie zadań zleconych w świetle wyzwań reformy samorządowej” autorstwa Anny Kudry i Mateusza Karciarza opublikowany został w książce pt. „O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia” pod redakcją Adriana Łagi

Przesłanki skargi na WPGO i uchwałę wykonawczą

Nasilającą się walkę rynkową pomiędzy poszczególnymi instalacjami o strumień odpadów komunalnych widać m.in. we wzrastającej liczbie skarg do sądów administracyjnych na wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) oraz uchwały wykonawcze.

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu związku międzygminnego?

Wykorzystywane przez gminy w coraz szerszym zakresie form wspólnego realizowania zadań, zwłaszcza drogą tworzenia związków międzygminnych, ujawnia szereg wątpliwości prawnych. Jedną z nich jest określenie podmiotów właściwych w zakresie ustalania wysokości świadczeń pieniężnych dla osób wchodzących w skład organów związku międzygminnego.

Glosa dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

Glosa autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”.

Śmietniki na pasie drogowym

Zdarza się, że jedyną możliwością udostępnienia pojemników firmie odbierającej odpady komunalne jest ich wystawienie przed nieruchomość, na pas drogowy. Czy wystawiając pojemnik na drogę zarządca łamie prawo?

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zasada gwarancji trwałości stosunku radcy prawnego, polegająca na konieczności uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, odnosi się do każdego stosunku pracy, bez względu na to, czy został nawiązany na podstawie umowy o pracę, czy też powołania, wyboru lub mianowania.

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych

Wielokrotnie nowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach coraz częściej stają się przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, które oceniają zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez rady gmin lub zgromadzenia związków międzygminnych. Dotyczy to m.in. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.