Krystian Ziemski

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski, niemiecki

E-mail: krystian.ziemski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa samorządowego i prawa spółek. Założyciel Kancelarii.

Doświadczenie zawodowe

 • Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Praca doktorska nagrodzona w prestiżowym konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie.
 • Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in.: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, 2005, Poznań,
 • Uczestnik kursów prawa amerykańskiego w Leiden oraz w Salzburgu, stypendysta Fundacji H. Bölla w Niemczech.
 • Doradca w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych, decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych analizy zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw UE).
 • Doradca licznych procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów, zarówno w zakresie budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego (szczególnie w zakresie prawa drogowego i samorządowego), jak i mieszkaniowego.
 • Pełnomocnik w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Bankowego, organów centralnych lub organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Ekspert samorządu terytorialnego oraz notarialnego,
 • Od 27 październik 2003 r. Konsul Honorowy Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie).
Paweł Kaźmierczak

Paweł Kaźmierczak

Tytuł zawodowy: doradca podatkowy

Języki: niemiecki

E-mail: pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalista w zakresie regulacji dotyczących zobowiązań podatkowych i procedury podatkowej oraz w podatkach pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług (VAT).

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca i szkoleniowiec problematyki podatkowej, w szczególności podatku VAT.
 • Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, w tym zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego, wicedyrektora izby skarbowej.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie wymierzania należności publicznoprawnych, obejmującą w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych, prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Piotr Kołodziejczak

Piotr Kołodziejczak

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: piotr.kolodziejczak@ziemski.com.pl

Telefon: 601 840 484

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków obligacyjnych. Partner.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych,
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Doradca przedsiębiorców w zakresie opracowywania i opiniowania umów, w tym umów z uwzględnieniem konsktrukcji prawnych programów lojalnościowych,
 • Reprezentant przedsiębiorców w sporach sądowych,
 • Obsługuje transakcje obrotu nieruchomościami, przeznaczonymi do celów inwestycyjnych,
 • Doradca w zakresie optymalizacji prawnego ryzyka prowadzonej działalności (przeprowadzanie analiz prawnych ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw).
Agata Legat

Agata Legat

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: agata.legat@ziemski.com.pl

Telefon: 601 837 044

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, w tym administracyjnoprawnej regulacji inwestycji budowlanych oraz prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w prowadzeniu budowlanych procesów inwestycyjnych o charakterze mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym;
 • Doradca z zakresu stosowania  norm prawa ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty z sektorów objętych stosowaniem regulacji o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych;
 • Doradca w sporach przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
 • Doradca spółek w zakresie przenoszenia na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, w szczególności w związku z przekształceniami spółek;
 • Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Maciej Kiełbus

Maciej Kiełbus

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: angielski

E-mail: maciej.kielbus@ziemski.com.pl

Telefon: 601 832 287

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa samorządowego.
 • Szkoleniowiec, specjalizujący się w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu.
 • Współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Ekspert Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rady RIPOK).
 • Uczestnik prac Zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 • Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego.
 • Redaktor naczelny portalu PRAWODLASAMORZADU.PL.
 • Stały współpracownik Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: krzysztof.gruszecki@ziemski.com.pl

Telefon: 604 246 853

Specjalizacje: Specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

 • Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
 • W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy.
 • W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
 • Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, w tym „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009. Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011).

Teresa Juszczyńska

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: teresa.juszczynska@ziemski.com.pl

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Doświadczenie zawodowe

 • Prawnik z bogatym doświadczeniem w sprawach samorządowych.
 • Była Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
 • Stały współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 • Członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych.
 • Współautorka publikacji specjalistycznych z zakresu prawa samorządowego, w tym „Ustawa o samorządzie terytorialnym w orzecznictwie sądów”, „Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów gmin i pracowników samorządowych”.
Grzegorz Gryciuk

Grzegorz Gryciuk

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: niemiecki

E-mail: grzegorz.gryciuk@ziemski.com.pl

Telefon: 603 928 231

Specjalizacje: Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w zakresie wypracowywania optymalnych form współpracy przedsiębiorców, w tym opracowywania i opiniowania ogólnych warunków umów, czy umów „ramowych”.
 • Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu optymalnych strategii rozwiązywania sporów.
 • Pełnomocnik przedsiębiorców w toku negocjacji, jak i w sporach sądowych w sprawach m.in. z zakresu obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych.
 • Koordynator projektów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Michał Kostrzewa

Michał Kostrzewa

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: michal.kostrzewa@ziemski.com.pl

Telefon: 601 838 083

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w zakresie opracowywania optymalnych modeli rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego w VAT.
 • Posiada doświadczenie w sprawach związanych z bieżącym i wstecznym rozliczaniem VAT przez samorządy, w tym odzyskiwaniem VAT
 • Reprezentant podatników w sporach z organami podatkowymi w sprawach dotyczących prawidłowości rozliczania VAT.
 • Doradca przedsiębiorców współpracujących z rolnikami ryczałtowymi; w tym zakresie posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu uproszczonych modeli rozliczeń przedsiębiorców z rolnikami ryczałtowymi.
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji prawnych z osobami piastującymi funkcje w organach jednostek samorządu oraz z pracownikami samorządowymi.
Maciej Łukaszyk

Maciej Łukaszyk

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: maciej.lukaszyk@ziemski.com.pl

Telefon: 601 914 227

Specjalizacje: Specjalista w zakresie pomocy prawnej i doradztwa na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej obsługi korporacyjnej oraz przeprowadzania procesów reorganizacji i optymalizacji form prawnych działalności przedsiębiorców (zarówno osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego).

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w zakresie umownego regulowania współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Doradca w zakresie kształtowania przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z partnerami handlowymi i innymi podmiotami współpracującymi pod kątem optymalizacji lub bezpieczeństwa prawnego – w tym podatkowego - zawieranych transakcji;
 • Doradca w zakresie transakcji nabywania lub zbywania środków trwałych i wartości niematerialnych
  i prawnych (w szczególności nieruchomości i praw własności przemysłowej);
 • Posiada znaczące doświadczenie w procesach połączeń, przekształceń i podziałów spółek prawa handlowego m.in. w branży handlowej, budowlanej, poligraficznej i transportowej;
 • Doradca w zakresie optymalizacji wypłat zysków spółek kapitałowych, wynagradzania kadr zarządzających oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządów;
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: dominik.goslicki@ziemski.com.pl

Telefon: 601 836 366

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.
 • Doradca przy tworzeniu struktury holdingowej i rozpoczęciu w Polsce działalności inwestycyjnej przez czołową niemiecką grupę kapitałową zajmującą się produkcją energii z odnawialnych jego źródeł.
 • Posiada doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Jest prawnikiem z ukończoną aplikacją radcowską i zdanym z pozytywnym wynikiem w 2011 r. egzaminem radcowskim.
 • Ukończył w 2017 r. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: katarzyna.dudziak@ziemski.com.pl

Telefon: 601 882 113

Specjalizacje: Specjalista w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek oraz regulacjach dotyczących pomocy publicznej. Doradca z zakresu projektów finansowanych z dotacji UE jak i krajowych środków pomocowych.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym cudzoziemców, a także spółek z kapitałem obcym
 • Doradca w licznych projektach finansowanych z udziałem środków unijnych (realizowanych zarówno przez podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego), zajmujący się problematyką dotacji UE od 2001 r., w szczególności w zakresie określania formalnoprawnych warunków realizacji przedsięwzięć oraz zagadnień dotyczących kontroli projektów i konsekwencji występowania nieprawidłowości w projektach (zasadność korekt finansowych i zwrotów otrzymanego dofinansowania)
 • Doradca w zakresie problematyki pomocy publicznej, w tym w zakresie ryzyka wystąpienia kumulacji pomocy w przypadku korzystania z różnych form i źródeł wsparcia finansowego
 • Doradca przedsiębiorstw w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji, także w zakresie obsługi prawnej podmiotów biorących udział
  w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Były główny specjalista Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zajmujący się konkursami i projektami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Prawa Bankowego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami (specjalność: wycena nieruchomości) Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego (pomoc publiczna, dotacje UE, partnerstwo publiczno-prywatne, procesy inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem wspólnotowym), w tym współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Anna Gad

Anna Gad

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski, rosyjski

E-mail: anna.gad@ziemski.com.pl

Telefon: 601 880 057

Specjalizacje: Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej i doradztwie na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz procedury cywilnej.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi  prawnej przedsiębiorców;
 • Doradza w zakresie projektowania i opiniowania umów;
 • Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych;
 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi;
 • Posiada doświadczenie w negocjacjach prawno – biznesowych;
 • Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego w Lublinie;
 • Ukończyła  Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: niemiecki

E-mail: joanna.kostrzewska@ziemski.com.pl

Telefon: 501 218 017

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Doświadczenie zawodowe

 • Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej,
 • Wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z ustrojowym prawem samorządowym,
 • Rozwiązuje bieżące problemy związane z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Doradza samorządom w problemach związanych z  prawem ochrony środowiska.
Anna Kudra

Anna Kudra

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: angielski

E-mail: anna.kudra@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jednostek samorządu terytorialnego, gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce doradza m.in.:
 
 • w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • przy określaniu zasad zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych we wspólnych projektach,
 • przy tworzeniu projektów aktów prawnych prawa miejscowego.
Michał Prętnicki

Michał Prętnicki

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: michal.pretnicki@ziemski.com.pl

Telefon: 601 852 272

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz prawa gospodarczego, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych i niepublicznych w spółkach komunalnych oraz w opracowywaniu ww. regulaminów.
 • Reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Doradca w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności.
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (Anglia), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leicester w Anglii (LLM).
Edyta Wielańczyk-Grzelak

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: edyta.wielanczyk@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa administracyjnego oraz w obsłudze podmiotów komunalnych (spółek komunalnych, zakładów budżetowych).

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca przedsiębiorstw w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego;
 • Posiada bogate doswiadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego;
 • Szkoleniowiec specjalizujący się w zakresie procedury administracyjnej;
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Marta Wolańska

Marta Wolańska

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: marta.wolanska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego materialnego, postępowania cywilnego oraz prawa gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada doświadczenia w sprawach z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.
 • Doradca w zakresie projektowania i opiniowania umów z zakresu prawa cywilnego i kontraktów gospodarczych.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Aleksandra Misiun

Aleksandra Misiun

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski, niemiecki

E-mail: aleksandra.misiun@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego (w tym również spółek będących własnością jednostek samorządu terytorialnego).
 • Doradza podmiotom prawa prywatnego i publicznego w toku procesów inwestycyjnych, w tym w zakresie realizacji inwestycji publicznych.
 • Specjalistka z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
 • Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych.
 • Doradza w zakresie konstruowania umów.
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Maciej Wruk

Maciej Wruk

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: maciej.wruk@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

 • pomocy przy procesie udzielania i wykonywania umów o zamówienie publiczne, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców,
 • konstruowania oraz opiniowania umów z obszaru klasycznego prawa cywilnego i kontraktów gospodarczych, jak również w zakresie umów udzielanych w ramach zamówienia publicznego,
 • opracowywania informacji i opinii prawnych dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzaniem pism procesowych w sprawach cywilnych oraz w sprawach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • bieżącej obsługi prawnej klientów związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Autor wielu artykułów publikowanych w czasopismach o tematyce prawniczej.

Znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona międzynarodowym egzaminem TOLES na poziomie Higher.

Piotr Koźmiński

Piotr Koźmiński

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: piotr.kozminski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie podatkowym (ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych) oraz zagadnieniach z zakresu finansów publicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Administracji na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Jest prawnikiem z ukończoną aplikacją radcowską i zdanym z pozytywnym wynikiem w 2015 r. egzaminem radcowskim.
 • Ukończył w 2017 r. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W codziennej praktyce m.in.:

 • uczestniczy w sporządzaniu opinii oraz informacji prawnych;
 • reprezentuje jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
 • przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego.

Publikuje w Portalu PrawoDlaSamorzadu.PL oraz drukowanej prasie samorządowej.

 

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

Tytuł zawodowy: doradca podatkowy

Języki: niemiecki

E-mail: katarzyna.lewandowska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 

 • bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców, w tym w badaniu prawidłowości ich rozliczeń podatkowych (audytach podatkowych);
 • opracowywaniu skutecznych strategii procesowych w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • projektowaniu i wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej;
 • świadczeniu pomocy prawnej na rzecz inwestorów funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w tym w postępowaniach o udzielenie zezwolenia).

 

Urszula Szefler

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: urszula.szefler@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

Doświadczenie zawodowe

 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.
 • Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności tworzenia i wykonywania zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów, rozliczania czasu pracy, współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Przygotowuje i analizuje projekty umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zabezpieczenia wykonania umów.
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maria Narkiewicz

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: maria.narkiewicz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, w tym cywilnego i prawa spółek handlowych oraz zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek z sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym analizowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, sporządzaniem opinii prawnych i pism procesowych.
 • Doradca z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
 • Posiada doświadczenie jako członek rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: angielski

E-mail: wojciech.gwozdz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych oraz prawa zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, zajmuje się procesami reprywatyzacyjnymi związanymi z nacjonalizacją i wywłaszczeniem mienia.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • administracyjnoprawnymi aspektami inwestycji budowlanych oraz czynnościami w toku procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym (decyzje środowiskowe, pozwolenia emisyjne, ochrona krajobrazu na podstawie „ustawy krajobrazowej”);
 • reprywatyzacją wywłaszczonego oraz znacjonalizowanego mienia (sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych, komunalizacyjnych, uwłaszczeniowych, o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o stwierdzenie niepodlegania nieruchomości pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, dotyczące „zwrotu nieruchomości warszawskich” oraz związane z ww. sprawami roszczenia).
Paweł Grzybowski

Paweł Grzybowski

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: angielski

E-mail: pawel.grzybowski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • pracach związanych z bieżącą obsługą samorządów w sprawach prawnopodatkowych,
 • analizie problemowych zagadnień związanych z podatkowymi aspektami gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • projektowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków lokalnych, a także podatku VAT.

Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

Mateusz Karciarz

Mateusz Karciarz

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: angielski

E-mail: mateusz.karciarz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wspiera jednostki samorządu terytorialnego i podmioty komunalne w rozwiązywaniu problemów prawnych przy realizowaniu przez nie zadań publicznych.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce zajmuje się projektami dotyczącymi m.in.:

 • aspektów funkcjonowania podmiotów komunalnych,
 • nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych,
 • tworzenia projektów aktów prawa miejscowego,
 • dostępu do informacji publicznej.
Marta Klimek

Marta Klimek

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: angielski

E-mail: marta.klimek@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
 • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: angielski, niemiecki

E-mail: ewa.skrzypczynska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce zawodowej uczestniczy m.in.:

 • w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • w analizie zagadnień dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także ochrony danych osobowych.
Marta Grzempowska

Marta Grzempowska

Stanowisko: asystentka Prof. UAM dr hab. Krystiana Ziemskiego

Języki: niemiecki

E-mail: marta.grzempowska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Iga Markowska

Iga Markowska

Stanowisko: asystentka w Dziale Prawa Administracyjnego

Języki: angielski

E-mail: iga.markowska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Nasz Zespół

wybierz specjalistów: wszyscy  |  biznes  |  samorząd

 • Krystian Ziemski Krystian Ziemski

  prof. UAM

  dr hab. Krystian M. Ziemski

  Partner / radca prawny

 • Paweł Kaźmierczak Paweł Kaźmierczak

  Paweł Kaźmierczak

  Partner / doradca podatkowy

 • Piotr Kołodziejczak Piotr Kołodziejczak

  Piotr Kołodziejczak

  Partner / radca prawny

 • Agata Legat Agata Legat

  Agata Legat

  Partner / radca prawny

 • Maciej Kiełbus Maciej Kiełbus

  Maciej Kiełbus

  Partner / prawnik

 • Krzysztof Gruszecki Krzysztof Gruszecki

  Krzysztof Gruszecki

  of counsel / radca prawny

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Teresa Juszczyńska

  of counsel / radca prawny

 • Grzegorz Gryciuk Grzegorz Gryciuk

  Grzegorz Gryciuk

  St. konsultant / radca prawny

 • Michał Kostrzewa Michał Kostrzewa

  Michał Kostrzewa

  St. konsultant / radca prawny

 • Maciej Łukaszyk Maciej Łukaszyk

  Maciej Łukaszyk

  St. konsultant / radca prawny

 • Dominik Goślicki Dominik Goślicki

  Dominik Goślicki

  St. konsultant / radca prawny

 • Katarzyna Dudziak Katarzyna Dudziak

  Katarzyna Dudziak

  Konsultant / radca prawny

 • Anna Gad Anna Gad

  Anna Gad

  Konsultant / radca prawny

 • Joanna Kostrzewska Joanna Kostrzewska

  Joanna Kostrzewska

  Konsultant / radca prawny

 • Anna Kudra Anna Kudra

  Anna Kudra

  Konsultant / prawnik

 • Michał Prętnicki Michał Prętnicki

  Michał Prętnicki

  Konsultant / radca prawny

 • Edyta Wielańczyk-Grzelak Edyta Wielańczyk-Grzelak

  Edyta Wielańczyk-Grzelak

  Konsultant / radca prawny

 • Marta Wolańska Marta Wolańska

  Marta Wolańska

  Konsultant / radca prawny

 • Aleksandra Misiun Aleksandra Misiun

  Aleksandra Misiun

  Konsultant / radca prawny

 • Maciej Wruk Maciej Wruk

  Maciej Wruk

  Konsultant / radca prawny

 • Piotr Koźmiński Piotr Koźmiński

  Piotr Koźmiński

  Konsultant / radca prawny

 • Katarzyna Lewandowska Katarzyna Lewandowska

  Katarzyna Lewandowska

  Konsultant / doradca podatkowy

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Urszula Szefler

  Konsultant / radca prawny

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Maria Narkiewicz

  Konsultant / radca prawny

 • Wojciech Gwóźdź Wojciech Gwóźdź

  Wojciech Gwóźdź

  Konsultant / radca prawny

 • Paweł Grzybowski Paweł Grzybowski

  Paweł Grzybowski

  St. asystent / prawnik

 • Mateusz Karciarz Mateusz Karciarz

  Mateusz Karciarz

  St. asystent / prawnik

 • Marta Klimek Marta Klimek

  Marta Klimek

  St. asystent / aplikant radcowski

 • Ewa Skrzypczyńska Ewa Skrzypczyńska

  Ewa Skrzypczyńska

  St. asystent / aplikant radcowski

 • Marta Grzempowska Marta Grzempowska

  Marta Grzempowska

  Administracja / asystentka

 • Anna Abramowska Anna Abramowska

  Anna Abramowska

  Administracja / asystentka w Dziale Prawa Cywilnego

 • Agnieszka Wietrzyńska Agnieszka Wietrzyńska

  Agnieszka Wietrzyńska

  Administracja / asystentka w Dziale Prawa Podatkowego

 • Iga Markowska Iga Markowska

  Iga Markowska

  Administracja / asystentka w Dziale Prawa Administracyjnego

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Kinga Mikołajczyk

  Administracja / sekretarka

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Monika Poślednik

  Administracja / sekretarka

 • Piotr Kołodziejski Piotr Kołodziejski

  Piotr Kołodziejski

  Administracja / pracownik administracyjny

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Ewa Chmielewska

  Administracja / księgowa

 • Ziemski&Partners Ziemski&Partners

  Dorota Wojewoda

  Administracja / bibliotekarz